Akademisyenler, çalışma yaşamını değerlendiriyor

Gazeteler yazmıyor. Televizyon hiç göstermiyor. Gündem konuları, konuşuluyor ama yazılmıyor. Çalışma yaşamını inceliyerek, araştırarak, eğiterek, yazarak, paylaşarak katkı veren, genç, kıdemli bir dizi akademisyen bir araya gelip, çalışmaları sonucu, sorunları ve geleceği değerlendiriyor.
Pamukkale Üniversitesi’nin, Denizli Pamukkale’de düzenlediği kongrenin başlığı, “Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar”
Üniversitelerin, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yönetimlerinin, ortaklaşa düzenlediği, geleneksel hale getirdiği ve her yıl değişik bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen bir kongre. Bu kongre çalışmaları, daha sonra kitap haline de getiriliyor.
Bu yıl gerçekleşen, 20. Kongre’nin ev sahipliğini yapan, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bu süreçde 10. Kongre’nin de ev sahipliğini yapmıştı.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oguz Karadeniz’in akademisyen kimliği öncesinde, uygulamadan gelmiş olması da önemli bir kıstas. Yıllarca Sosyal Sigortalar Kurumu’nda müfettiş olarak görev yaptıkdan sonra, akademik çalışmalarını da tamamlayarak, üniversiteye geçen ve Bölüm’ün başkanlığını sürdüren genç bir meslektaşımız.
Gelenekselleşen ve ilk ev sahipliğini yapan, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nden, sevgili dostumuz Prof. Dr. Fevzi Demir hocamız da, kongrelerin başlangıcında öneri sahibi olmasının ve 20. sinin gerçekleşmesinin, onurunu ve gururunu yaşıyordu. Seneye bu toplantıya, yeni gündem konularını belirleyerek, yeniden İzmir gerçekleştirecek.
Üç gün süren kongreye, yurdun değişik üniversitelerinde kurulmuş bulunan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyeleri, sendika yetkilileri, bürokrasi temsilcileri katılıyor. Değişik oturumlarda, farklı konulara göre sorunlar değerlendiriliyor, yeni çalışma ilişkileri gözden geçiriliyor ve geleceğe ilişkin olarak da, öneriler getiriliyor. Yeni akademik çalışma yapanların tezlerinde belirlenen konular çerçevesinde de, paylaşımlar gerçekleşiyor. 36 Üniversite’den katılımın olması, 42 bildirinin sunulması, Kongrenin önemini daha da arttırıyor
Bu toplantılara, Türk-İş yönetiminin ve uzmanlarının katılımlarının yanısıra, destek olmalarını ve katkıda bulunmalarını da, olumlu bir gelişme olarak değerendirmemiz gerekiyor.
Prof. Dr. Oguz Karadeniz’in açılış konuşmasında, “sosyal devlet” konusuna  ağırlık verilerek, geçen yüzyıldan günümüze, bu süreçde ki bakış açılarında değişimlerinin altının çizilmesi, üzerinde daha çok durulması gereken bir konu.
Sosyal politika ile ugraşan akademik çevrelerin ve kurulların, var olanı övgüyle aktarma yerine, eleştirel bakışla ele alıp değerlendirmeleri, gelecek açısından günümüzde daha da önem kazanmağa başladı. Küreselleşme ve neoliberallaşme rüzgarının yansımalarından ayrı değerlendirmelerin, bu tür akademik toplantılarda dile getirilenlerin, ilgili kurumlarca ve kişilerce de dikkate alınması gerekiyor.
Türk -İş yönetimi adına konuşan, Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, sendikacı gözüyle sorunları işçiler açısından değerlendirme yaparak, yorumlamalarını aktardı. Aynı günlerde, TİSK’in Antalya da düzenediği sosyal tarafların geniş katılımı ile gerçekleşen toplantısında da, farklı bir pencereden gelecek gündeme getiriliyordu.
Günün ilk oturumunun konusu, ” Çalışma Hayatının Geleceği” olarak belirlenmişti. Bursa’dan, Prof. Dr. Yusuf Alper’in yönettiği oturumda ilk sunumu, İzmir’den Prof. Dr. Tijen Erdut “Dijitalleşme ve İşgücü Piyasası” üzerine gerçekleştirdi. Çalışma yaşamında yeni kavramlarla, güncel gelişmelere ışık tuttu ve tartışma noktalarına dikkat çekerek, sorunların yanısıra geleceğe bakılmazsa, gelecek de karşılaşılacaklar üzerinde durdu. Kocaeli’nde üniversite yaşamını noktalayan, ama çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, “Bilinen ve Bilinmeyenlerle Bilinmeyene Yolculuk” başlıklı sunumunda, bizleri gerçekten yeni bir yolculuğa çıkararak etrafımıza biraz bakmamız gerekliliğni aktardı. Yoksa yolculukda değişik farklı yollara girilebileceği gibi, yolculuğun uzaması ve yol kazaları konusunda düşünmemiz açısından, renkli ve esprili bir konuşma gerçekleştidi.
İkinci gün, Doç. Dr. Aziz Çelik’in (ben gönlümüzün profesörü olarak niteliyorum) Oturum Başkanlığı’nda, “Endüstri İlişkileri” Belediyeler ve sendikalar açısından, örgütlenme konusu, üç ayrı sunumla ele alındı. Prof. Dr. Yusuf Alper’in Oturum Başkanlığı’nda, “Sosyal Sigortalar ve Bireysel Emeklilik” konusu da, üç ayrı çalışma ile değerlendirdi.
İzleyebildiğimiz aynı saatlerde, Dr. Naci Önsal’ın Oturum Başkanlığı’nda gerçekleşen, “Çalışma Sosyolojisi” başlığı altında ki toplantıda da, üç ayrı sunum yapıldı. Burada, Dr. Denizcan Kutlu ile Doç.Dr. Çiğdem Vatasever’in ortak çalışması, “İşyeri ve İntihar: Türkiye İçin Gözlemler ve Önermeler”, ilginç ve dikkat çekici bir çalışmaydı.
Üç gün süren birçok oturumda sunulan tebliğleri aktarmaya kalksak, dört beş yazı daha kaleme almamız gerekiyor. Sunumlar konusunda sadece izleyebildiğim, bir kaç örnek konu başlıklarını aktararak, gündemin zenginliği konusunda bilgi vermekle yetineceğim.
Doç. Dr. Aziz Çelik’in “2000’li yıllarda, Türkiye’de Grevlerin Nicel ve Nitel Bir Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler ve Arş. Gör. Erkan Kıdak’ın “Türkiye’de Sendikaların Uluslararası Sendikal Harekete Yönelik Yaklaşımı: Taşımacılık İşkolu Örneği”, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk’ün “Taşımacılık İşkolundaki Sendikalarda Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar” sunumlarını belirtmek istiyorum.
Prof. Dr. Aysen Tokol ve Arş. Gör. Hüseyin Sevgi’nin “İşçilerin Sendikaların Sosyal Medya Kullanımına Bakış Açısı-Bursa ve Kırklareli Örneği”, Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu ile Arş. Gör. Hilmi Etçi’nin “Sendikalar ve Y Kuşağı İşsizler”, Tez Koop -İş Sendikası’ndan Dr. Emirali Karadoğan’ın “Toplu İş Sözleşmelerinde Kapsam Dışı Personel Uygulaması: Sendikalara ve Kapsam Dışı Personele Etkisi Bağlamında Bir Değerlendirme”si ise “Endüstri İlişkileri” başlığı altında ki oturumda ele alındı.
“Sosyal Koruma Başlığı” altında ki oturumda, Dr. Ali Kemal Nurdoğan’ın “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Harcamaları ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi Ekonometrik Analiz (1990-2017)”, Arş. Gör. Gülbin Erdem Karahanoğlu’nun “Türkiye’de Cinsiyete Göre Emeklilik Davranışları”, Türk-İş’den Enis Bağdadioğlu’nun “Türkiye’de Açlık ve Yoksulluğun Ölçütü: Türk-İş’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı” çalışmalarını da burada belirtmeden geçmeyelim.
“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin Geleceği” konusunda da, Dr. Ufuk Bingöl ve Doç. Dr. Çağlar Özdemir ayrı ayrı sunumlarını yaptılar. Prof. Dr. Ahmet Makal hocamız ise, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Güncel Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme” yaparken, açıklıkla sergilenen tablo üzerinde de, ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor.
Yoğun geçen üç gün içinde çalışmaları ile bize yeni ufuklar açan sunum yapan değerli hocalarımızı, genç akadmisyenleri ve sendika yetkililrini, oturumlarda soru ve katkıda bulunanlar kutlamamız gerekiyor. Ev sahibi Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomısi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve çalışma arkadaşları bölümdeki öğretim üyelerine de içtenlikle emekler ve katkıları için teşekkürü borç bilerek kutluyoruz.
Denizli’ye gidiş ve dönüş yolculuklarında, saatlerce çalışma yaşamına ilişkin sohbetimiz ve yol arkadaşlığı konusunda da, Prof. Dr. Ahmet Makal ve meslektaşım Baş İş Müfettişi Nejat Güneri’ye de, içtenlikle teşekürler. Yeni yolculuklara.
Yeni çalışmalara ve katkılara.
_______________

İsmail Bayer. 14 Ekim 2019. Ankara.

2348920cookie-checkAkademisyenler, çalışma yaşamını değerlendiriyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.