DPT’nin orta vadeli planı hazır

Aynı zamanda 2008 yılı bütçe sürecini başlatacak olan Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve yıllık programla birlikte temel dokümanlardan birini oluşturuyor. 


DPT’nin hazırladığı programda, 9. Kalkınma Planının temel eksenleri çerçevesinde ve gelişen ekonomik ve sosyal koşullar altında, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak politikalar ve öncelikler yer alıyor. 


Bakanlık ve kurumu bütçelerinin hazırlanmasında idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesinden kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde programın politikaları ve öncelikleri esas alınırken, programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından DPT sorumlu bulunuyor. 


Orta Vadeli Programın 9. Kalkınma Planında ifadesi bulunan ”istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonunu esas alarak, toplumun refahını tabana doğru yayarak artırmaya yönelik bir program ve bütçe sürecini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 


Bu temel amaçlar çerçevesinde program döneminde gelişme eksenlerini ise ”ekonominin rekabet gücününü artırılması, istihdamın artırılması, beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması” oluşturuyor. 


Türkiye’nin 2008-2010 dönemini kapsayan orta vadeli programına göre,enflasyon hedefi 2008 ve 2009 yılları için yüzde 4 olarak belirlendi. 


2010 hedefi ise 2007 yılı sonunda belirlenecek ve ilan edilecek. Program döneminde yıllık ortalama yüzde 5,6 civarında ekonomik büyüme hedefleniyor. 


Faiz giderleri ve özelleştirme gelirleri hariç kamu kesimi fazlasının program dönemi boyunca yüzde 7 civarında olması bekleniyor. 


2007 yılında yüzde 0,4 olacağı tahmin edilen kamu kesimi fazlasının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 2010 yılında artarak yüzde 2,3’e, yüzde 0,2 olacağı tahmin edilen genel devlet fazlasının GSYİH’ye oranının ise yüzde 2,1’e yükselmesi hedefleniyor. 


Kamu net borç stokunun oranının program dönemi sonunda yaklaşık yüzde 34’e gerilemesi öngörülüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.