Finansal makûmiyet

Faiz lobisi tartışmaları, daha doğrusu iktidarın baskılamaları gerek ulusal gerekse uluslararası faiz lobisinin dikkatinde olmadığı gibi, gerek sanayi kesimi gerekse hükümet tarafında, maalesef ülke ve halk aleyhine yükseltilmektedir. Siyasetin zikri ile fikrinin ayrışması, ekonominin dengeleri ve dinamikleri ile ilgilidir. Ulus devlet koşulunda bir ülkenin sanayi yapısı ile siyasi erki aynı amaca yönelik birliktelik oluştururdu. Bu birliktelik, sanayiye mülkiyet konusunda güvenlik sağlama, emeği baskılama ve sanayi kesiminde temerküz etmek üzere, genel olarak ulusal geliri yükseltmeyi amaçlamakta idi. Bütçe dengesi ve dış dengenin korunması da hem sanayinin hem de siyasi erkin amacı ve görevi idi. Zira ulus devlet döneminde birikim ulus içinde gerçekleştiriliyordu. Sermayenin sömürüsü altında ezilen emek de ulusal ve manevi duygularla beslenerek baskı altında tutuluyordu. Sendikalaşmanın rolü de, giderek artan sanayileşme ve işçileşme ortamında emek ile sermaye arasında çatışmalı denge koşulunu sağlamak idi.

Finansal döneme geçişle birlikte küreselleşmenin de yaygınlaşması emek ile sermaye arasındaki sömürü ilişkisini değiştirdiği gibi, sermaye birikim odağının da sapmasına neden oldu. Finansal aşamada artık değer üzerinde finans kesimi de hak sahibi olmaya başlayınca, hem emek üzerindeki baskı ve sömürü derinleşmeye, hem de sermaye kesinin artık değerden aldığı pay finans kesimi lehine tırpanlandı. Bu durumun ulus devlet içinde yaşanıyor olması koşulunda gelir dağılım değişimi dışında birikim ve istihdam ve ulusal gelire katkı açılarından fazla bir farkı söz konusu olmazdı. Küreselleşme ile birlikte yaşanan finansal dönemde ortaya çıkan sonuçlar istihdam, birikim ve ulusal gelir değişimleri açılarından ulus devlet döneminde yaşanabileceklerden fevkalade büyük farklılık göstermektedir.

Birincisi, ulusal tasarruf açığı yaşayan ekonomilerin uluslararası fonlardan yararlanması uzun dönemde ekonomi açısından maliyetlidir. Uluslararası fonlar genelde borsaya ve/veya devlet tahviline geldiği durumda ekonomide katma değer yaratmadan, yani hiçbir katkısı olmadan yaratılan katma değerden pay alır. Bu durum emek üzerindeki sömürünün yükselmesi yanında, sermaye kesiminin birikime tahsis edeceği varsayılan kaynağın da kısılmasına yol açar. Finansa kesiminin kazandığı pay yurt dışına çıkarıldığında ülke döviz sorunu ile de karşı karşıya gelebilir. Açıktır ki, bu durum döviz alan ekonomiler için kesinlikle elverişli bir ekonomik faaliyet olmayıp, uzun dönemde ülke kaynakları üzerinde baskı oluşturan sömürü faaliyetinin derinleşmesini ifade eder. Bu yolla oluşturulan artık değerin iç ekonomide birikim yapma potansiyeli ise daralmaktadır.

İkincisi, Ülkeye girişte cari denge üzerinde olumlu etki yapan fon girişleri, kazandıkları faiz ile yurt dışına çıkarken, ilk aşamada oluşturduğu rahatlamanın üzerinde cari dengede bozucu etki oluştururlar. Bunun da ötesinde, ülkede en ufak bir siyasi çalkantı olduğunda derhal ülkeyi terk etme eğiliminde olan bu fonlar, çıkış miktarlarına bağlı olarak, kur çalkantısı veya ani yükselişlere yol açarlar. Kur piyasasının istikrarsızlığı ise ülkedeki reel yatırımlar üzerinde olumsuz etki yaratır. Bundan dolayıdır ki, baskılı döviz kurunun devam edebilmesi için sanayi kesimi siyasi erkin uzun dönemli iktidarda kalmasına sıcak bakar, hatta çoğu durumda siyasete aktif destek dahi sağlayabilir. Türkiye’de böylesi kur-siyaset sarmalında bir politika yürütülürken aslında ülke ekonomisine ve halka zarar verilmektedir. Şöyle ki, tüm üretim planını ve satış programını belli bir kurdan yapmış olan büyük sanayi kuruluşları ‘kur riski’ işle karşı karşıya gelmek istemediklerinden, istikrarlı ortamın sürmesi için var olan siyasal erkin devamı yönünde çaba sarf ederler.

Türkiye’nin 1980’lerden beri içinden geçtiği baskılı kur fevkalade yanlış olarak siyasetin ve ekonominin başarısı olarak algılanmakta ve sergilenmektedir. Günümüzün finansal akımları nedeniyle cari dengenin reel hareketlerle oluşum özelliği hemen tümüyle yitirilmiş olup, ülkenin dış dünya ile reel ilişkilerini olumsuz etkileyecek şekilde konuma gelmiş bulunmaktadır. Gerek emek sömürüsünün derinleşmesine gerekse ülkede kaynak birikiminin erimesine neden olan finansal akımlar, ne hazindir ki, sanayi kesimi ve siyasal erkin üzerinde birleşmesine ve ekonominin kan kaybın rağmen sürdürülmesinde ittifakına sebep olmaktadır. Son referandum ertsinde enflasyon iki haneli göstergelere yükselirken kurun gerilemesi ülke hakkında hiç de hayra alamet olmamakla beraber, sanayicinin işine gelmekte, siyasal eke de taban sağlayabilmektedir.

Kur seviyesi ülke enflasyonu ile referans ülke enflasyonu arasındaki farka göre belirlendiği koşulda cari dengenin reel hareketlerde sağlıklı görüntü kazanmasına yol açar. Oysa Türkiye’nin finansal hareketlerle yaşadıkları tüketimi kamçılayıcı, ihracatı olumsuz etkileyici, bununla beraber enflasyonu baskılayıcı rol üstlenmektedir. Reel dengeleri bozmasına rağmen, siyasetin taban erimesini engellemek için siyasal erkin finansal hareketlere savrulması faizciliğin dik alasıdır. Varlık Fonu uygulaması ise, faiz lobisinin iştahı kabartılıp, kısa dönemli siyasi taban sağlama uğruna ülkenin geleceğinin ve varlıklarının tehlikeye atılmasıdır. Kapitalizmin amacı ülke çıkarı ve halkların refahı değildir. Kapitalist siyasi erk ise, ülkenin kaynakları v e potansiyeli üzerinde böylesi oyun oynayan güçler ile bu güçler altında sömürülerek eriyen emekçi sınıf arasındaki çatışmanın yumuşatılması ve emekçilere yedirilmesi işlevi ile yükümlüdür. Sosyo-ekonomik çatışmalı taraflarca yansıtılan l siyasi tercih zıtlığının açıklaması ideoloji ile olanaklıdır.

 

2089580cookie-checkFinansal makûmiyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.