Kapitalizmin düzensiz yürüyüşü

Wolfgang Streeck, Michel Albert’in Kapitalizm Kapitalizme Karşı başlıklı eserinde kapitalizmin finansal kapitalizm ve üretici reel kapitalizm olarak ikiye ayrıldığını ve ikinci tip kapitalizmin birinciye üstün olduğunu anlatarak, günümüzde vardığımız aşamayı tartışmaya açmaktadır. Marks da finans konusunu ele alırken, finansın sermaye birikiminde önemli yeri olduğunu vurgulamakla berber, finansal kaynakların yatırımcı sermayeye dönüşmemesi durumunda, meta üretimine hizmet etmemiş olacağından, sisteme yararlı hizmet görmeyen parazit olmaktan öteye geçemeyeceğini vurgular. Bu tartışmalardan hareketle günümüzü mercek altına alırsak, yaşadıklarımızın ve gördüklerimizin fazla şaşırtıcı gelmemesi gerektiği sonucuna ulaşırız. Zira tüm bütünsel nitelikli sistemlerde olduğu gibi, bir sistem olarak kapitalizmde de yollar farklı olsa da varış noktası ortaktır.

Michel Albert’in ikili tasnifini, eş zamanlı farklı ekonomik araçlar kullanan ekonomilerin genel ekonomik aşamalarına tercüme ettiğimizde, yürüyüşte eş zamanlı farklılık olmayıp, aynı zaman kesitinde farklı ekonomik yapılarda kapitalizmin oluşum sırasının izlendiğini görürüz. Şöyle ki, ABD ve İngiltere ekonomileri Avrupa ve Japon ekonomilerinden daha ileri düzeyde oldukları için finansal aşamaya geçmişler idi. Çünkü meta üretimi aşamasındaki kapitalizmin azalan kâr oranı sorununu aşabilmek için piyasayı genişletme yollarından biri olan gelecek dönem tercihlerini bugüne çekme aracı olan finansal yapılanmalara yönelmesi kaçınılmazdır. Kapitalizmin gerek küreselleşmeye yönelmesinde, gerek finansallaşmada çılgın manevralara girişmesinde sistemsel açıdan bir tutarsızlık olmadığı gibi, tam tersine, tüm bu süreçler sistemi idame ve yaşam süresindeki engelleri aşmaya yönelik organik önlemlerdir. Benzer şekilde, sosyal demokrat önlemler ya da emeğin metalaştırılmasının geriletilmesi (decomodification) süreçleri de çaresiz, fakat benzer önlemler arasında sayılmalıdır. Tüm bu önlemlerin yeterli olmadığı durumda krizler de yine kapitalizmin kurtarıcısı olarak devreye girer. Çünkü sistemin çok temel sorunu daima arzı talebe eşitlemektir.

Tarihsel sürece eleştirel baktığımızda, İkinci Paylaşım Savaşı ertesinde uygulamaya koyulmuş olan Keynes teorisi destekli sosyal politikalar tam bir bilinç çelici politika aleti olarak kapitalizme hizmete yönelik olduğu gibi, finanslaşma ve küreselleşme süreçleri de zamansal ve mekânsal olarak piyasayı genişleterek sermayenin sıkışıklığını aşma araçlarından öte bir işleve sahip değillerdi. Küreselleşmeyi yeni medeniyet ve özgürlük ufku gibi toplumlara sunmuş meslektaşlarımın, gerçek sonucu görebilmeleri için yaşam sürelerinin uzun olmasını dilerim! Yaşam sürelerimiz 70-80 veya biraz daha uzun bir süre ile sınırlı olması sonucudur ki, gözümüzde parlayan kısa süreli her politikayı, sistemik sebebini ve uzun dönemli etkisini irdelemeden mal bulmuş mağribi gibi toplumlara satmaya yönelebilmekteyiz. Politikacıların yaptığı da bundan başka bir şey değildir.

Kapitalizm; bir sistem olarak yapısı ve işleyişi ile hem gelir dağılımını bozar, hem de küresel kaynakların ve üretilmiş metaların dağılımını bozarak derin toplumsal sorunlar yaratır. Kapitalizm etiksel ve tüm değerleri ile insanı, tükenebilir ve yeniden üretilebilir tüm doğa kaynaklarını metalaştırır ve kurumaya mahkûm eder, toplumsal yapıları çıkar tercihine göre şekillendirir ve yarattığı sorunları piyasa fırsatı olarak değerlendirip yeniden kâra dönüştürür. Kapitalizm mülksüzleştirdiği devlet yapısını ve emeği kendisine ram ederek, her sömürü döngüsünde söz konusu komut altındaki dokuların salt rızalarını almakla kalmaz, bunun da ötesinde tercihlerinin de açığa çıkarılmasına yol açar. Böylece, sahte uyumlu görüntü içinde sistem sürgit devam eder. Ne hazindir ki, ezilen ve sınıflara bölünen halklar aksak-topal yürüyen süreci doğal çevre olarak algılayıp, ona uyumla, uyumun zorlaştığı dönemlerde de tevekkülle yetinmektedir. Oysa sosyal sistemler doğa sistemleri ya da biyolojik sistemler gibi objektif kurallarla çalışan uyumlu, hatta insan dostu mekanizmalar olmayıp, başat insan ve/veya grupların zorla diğer insanları sömürmek üzere baskı altına aldığı yapay dokulardır. Özellikle günümüzün aşırı sermayeleşme koşulunda sermaye dışı kesimlerin mahkûm edildiği işsizlik ya da çeşitli yokluk ve sıkıntılar küresel kaynak yetersizliğinden değil, fakat kaynakların etken, yani amaca yönelik kullanılamamasından kaynaklanmaktadır. Yerkürenin bir bölgesinde savaşlar sürerken, diğer bölümünde kıtlık ve hastalıkların yaşanıyor olması, anlamsız alanlarda eğitimli insan enerjisinin heba edilmesine karşın az sayıdaki hastalıklar üzerinde çalışılıp etkin sağaltım yönteminin geliştirilmemesi kaynak meselesi değil, organizasyon sorunudur. Böylesi anlamsız ve israfa açık kaynak kullanımı tipik bir kapitalist sistem sorunudur. Halk böyle olunca günümüzün ağır acıları ve sorunlarının uygulama ya da siyaset yanlışlarından değil, fakat sistem dokusundan kaynaklandığı bilincinde olmalıyız.  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.