Milletin parasıyla milleti şoke eden restorasyon yapanlara kim dur diyecek

YUSUF YAVUZ  / AÇIK GAZETE – Milletin parasıyla milletin hafızasını silen muhafazakarlık hangi ecdada hizmet ediyor…
Son yıllarda Türkiye’nin gündeminden düşmeyen restorasyon tartışmalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Tarihi camiler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar… Tarihi dokusu yoğun olan kentler başta olmak üzere hemen her gün yeni bir restorasyon skandalıyla güne başlıyor Türkiye… Ancak bu konuyla ilgili öne çıkan tartışma genellikle restore edilen tarihi yapıların orijinal dokusunun bozulduğu yönünde. Oysa kimi uygulamada bırakın orijinal dokunun bozulmasını, restore edilen yapı adeta yeniden inşa ediliyor.

SAHTE OSMANLICILIK TARİHİ YAPILARIN DA İÇİNİ BOŞALTIYOR

Restorasyonlar son yıllarda metropollerden taşraya yerel yönetimlerin ve idarelerin vitrin projeleri haline geldi. Geçmişte bu durum daha çok arkeolojik kültür varlıklarının ayağa kaldırılması yönündeydi. Yerel idarelerin ve belediyelerin turizme payanda olarak gördükleri ören yerlerinde kazı yapılması ve kimi tarihi yapıların ayağa kaldırılması önemli bir motivasyondu. Ancak bu durum kısmen sürmekle birlikte ideolojik bir tarihsel arka planı bulunmayan AKP hükümetlerinin yaslanmaya çalıştığı içi boş Selçuklu ve Osmanlıcılık popülizminin de etkisiyle bu motivasyonun yerini önemli ölçüde ‘ecdad yadigarı’ denilen yapıların restorasyonu aldı.

RESTORASYON SEVİNCİ KAMUOYUNUN KURSAĞINDA BIRAKILIYOR

Türkiye’de son yıllarda tarihi kültür varlıklarının restorasyonu için daha çok kaynak ayırması son derece önemli ve sevindirici. Ancak ortaya çıkan sonuçların bu sevinci kamuoyunun kursağında bırakacak denli rezalete dönüşmesi bir şeylerin son derece kötü gittiğini ve taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili sürecin düzgün yönetilemediğini gösteriyor. Bir yanda tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılması niyetiyle ayrılan devasa kamu kaynağı, diğer yanda ise her yurttaşın hakkı olan bu kaynak kullanılarak yapılan tahribatlar…

MİLLETİN PARASIYLA MİLLETİN HAFIZASINI SİLME YARIŞI

Adeta kamu parasıyla toplumun hafızasını silme sürecine dönüşen restorasyon skandalları insanları “yeter artık ne olur tarihi yapıları restore etmeyin, bırakın öylece kalsın” deme noktasına getirdi. Diğer yanda ise bu yapılan tahribatı savunmak bir yana bir de bununla övünen ve tüm sorumluluğu projeleri onaylayan koruma kurullarına yükleyen anlayış var. Restorasyon projeleri durgunlaşan inşaat sektörü için nefes alınabilecek bir iştigal alanına dönüştürüldü. Asıl işi ve uzmanlık alanı olmayan birçok firma bulundukları taşra kentlerinde düz apartmanlar inşa ederlerken, yandaşlık ve ahbap çavuş ilişkileriyle aldıkları restorasyon ihaleleriyle dikkat çekiyor. İşin diğer bir yanı da hazırlanan restorasyon projelerinin adeta bir yeniden inşaya dönüşmesinde bir sakınca görmeyip onaylayan koruma bölge kurullarının bilimsellikten uzak tavrı.

HELENİSTİK TAPINAKTAN FETİH CAMİSİ YARATMA ÇABASI

Bu konuda dikkat çeken kentlerden biri de Antalya. Daha önce birçok kez restorasyon tartışmalarıyla gündeme gelen Antalya’daki son tartışma tarihi Kaleiçi bölgesindeki Kesik Minare Camii’nin restorasyonu oldu. Antalya’nın simgelerinden biri sayılan tarihi yapının geçmişi helenistik döneme kadar uzanıyor. M.S. II. Yüzyılda pagan tapınağı olarak inşa edilen yapı, Doğu Roma (Bizans) döneminde kiliseye dönüştürülmüş. Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Şehzade Korkut’un Antalya’yı yönettiği 15. Yüzyılda bir minare eklenen yapı, bu dönemden sonra Şehzade Korkut adıyla anılmaya başlanmış. Tarihi yapının ‘Kesik Minare’ olarak anılması ise 1800’lerin sonlarında geçirdiği yangında minaresinin zarar görmesinin ardından başlamış. Anadolu’nun pek çok kentinde ‘ Kesik Minare’ olarak anılan benzer durumdaki yapı gibi Antalya halkının hafızasında yer eden mekanın bulunduğu sokak da aynı adla anılıyor.

KORUMA KURULU 1992’DE AÇIKHAVA MÜZESİ OLSUN KARARI ALDI

Bugün turistik bir merkez olan tarihi Kaleiçi’nin en popüler sokaklarından birinde yer alan Kesik Minare, kenti ziyaret eden turist gruplarının uğrak yerlerinden biriydi. Çünkü bünyesinde pagan, Hıristiyan ve İslam inancının ve çeşitli dönemlerin mimari özelliklerini bir arada barındıran yapı bu yanıyla adeta bir ‘müze yapı’ niteliğinde. Zaten yapının bulunduğu arkeolojik sit alanını da kapsayan bölgeyle ilgili 1992 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nda Kesik Minare için ‘Açık Hava Müzesi’ kullanımı uygun görülmüş ve plan notlarına işlenmiş.

VAKIFLAR İTİRAZ ETTİ, KURUL KARARINI ‘CAMİ’ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2012 yılında aldığı karar ile her dönemin izlerini taşıması dolayısıyla anıtsallık atfedilen tarihi yapının sağlamlaştırılarak açık hava müzesi olarak kullanılması yönünde karar aldı. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kurulun kararına itiraz etti yaklaşık bir ay sonra Kurul bu kez de yapının ‘cami’ olarak kullanılması kararı aldı. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ise 2013 yılında kurulun bu kararının iptali istemiyle dava açtı.

MAHKEME CAMİ KARARINI İPTAL ETTİ: VENEDİK TÜZÜĞÜNE AYKIRI

Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin gördüğü davanın bilirkişilerinin hazırladığı raporda, “Yapının ifade ettiği anlamın sadece bir dönemin niteliğinin vurgulanması şeklinde olamayacağı” ifadelerine yer verilerek özetle şöyle denildi: “Söz konusu yapının cami işlevine uygun olarak yeniden donatılması durumunda altındaki yada üzerindeki diğer değerlerin bir anlamda yok sayılması anlamına gelecektir… Dava konusu taşınmazın üzerinde taşıdığı değerler Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Bu değerlerden birisinin diğerinden üstün ya da önemli olduğunun vurgulanması ötekileri önemsizleştiren ya da yok sayan bir olgu anlamına gelecektir ki bu durum Venedik Tüzüğünün 11. maddesiyle çelişen bir hal oluşturacaktır…”

DAVALI BAKANLIĞIN KENDİSİYLE ÇELİŞEN İTİRAZI

Mahkemenin bilirkişi raporuna dayanarak aldığı kararla Kurulun tarihi yapının cami olarak kullanımına yönelik kararı iptal edildi. Ancak davalı kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı mahkemenin kararını temyiz etti ve bunun üzerine Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu. Danıştay’ın kararı bozma gerekçesi ise tarihi yapının çeşitli dönemlere ait izleri barındırmasına rağmen 15. Yüzyılda Şehzade Korkut döneminde camiye çevrildiği ve yaklaşık 600 yıl cami olarak kullanıldığı için bundan sonra da cami olarak kullanılabileceği yönündeydi. Davacı meslek odaları ise bu karara itiraz ettiler. Çünkü 500-600 yıldır cami olarak kullanılması gerekçe gösterilen yapının camiye dönüştürülmeden önce yaklaşık 1300 yıldır başka inançların ibadet mekânı olma geçmişi vardı ve bizzat davalı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kültür ve Turizm Alanı’ olarak ilan edilen Kaleiçi’ndeki bu yapının sadece cami olarak kullanılması ısrarı anlaşılır bir durum değildi. Hele de aynı bölgede çok sayıda başka cami ve mescit varken ve bunların bile çoğunun cemaati bulunmazken…

YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN CAMİ YAPMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Danıştay, meslek odalarının karar düzeltme başvurusunu 2016 yılında reddetti. Meslek odaları ise bu red kararını da temyiz etti ancak bu konudaki yargı süreci sonuçlanmadan Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi yapının cami olarak kullanımına yönelik bir restorasyon başlattı. Konuyla ilgili idareciler ise her fırsatta tarihi caminin ibadete açılacağı yönünde demeçler vermeyi sürdürüyor. Davacı meslek odaları ise görüşlerinin arkasında durarak tarihi yapının açık hava müzesi olarak kullanılmasında daha çok kamu yararı bulunduğunu savunuyor.

KESİK MİNARE’DEN ANTALYA İÇİN YENİ BİR AYASOFYA ÇIKAR MI?

Ancak yerel idarenin Kesik Minare’yi “Antalya’nın fethinin simgesi” olarak takdim etmesi, hem tarihi olarak hem de yaklaşım olarak doğru değil. Başta Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere ilgili kurumların yöneticilerinin ve tüm bunlara araçsal olarak destek veren Anadolu Ajansı’nın Kesik Minare’den bir Ayasofya çıkarmaya çalışma çabası tam anlamıyla bir hezeyandır.

ANTALYA’NIN FETİH GEREKÇESİ SANILDIĞI GİBİ DEĞİL

Antalya’nın Selçuklular tarafından iki kez fethedildiği biliniyor. Bu fetihleri ayrı ayrı anlatan dönemin önemli kaynaklarından İbni Bibi’nin ‘Selçukname’ adlı kitabında Kesik Minare’ye ilişkin özel bir atıf bulunmuyor. İbni Bibi’nin aktardığına göre Antalya’nın fethi öyle İslam dininin bekası ya da Türk’lük kaygısıyla filan değil, o sıralarda Konya’daki payitahtında oturan Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in huzuruna çıkıp Antalya’daki Frenk’leri kendilerine zorluk çıkardıkları gerekçesiyle şikayet eden tüccarların girişimiyle olmuş. 1207’de iki ay devam eden kuşatmanın ardından Antalya’yı fetheden I. Gıyaseddin Keyhüsrev, İbni Bibi’ye göre 6 gün devam eden Frenk katliamının ardından şehir beş gün yağmalandı ve Sultan kadı, müezzin ve hatip gibi görevliler atayıp tahrip olan surlarını tamir ettirdiği Antalya’nın idaresini Emir olarak atadığı Mübarizüddin Ertokuş’a vererek Düden mevkii üzerinden Konya’ya döndü.

BUGÜNÜN İDARECİLERİ SELÇUKLU SULTANLARINDAN DAHA MI İYİ BİLİYOR?

Görüldüğü gibi bu günün yöneticilerinin içi boş ve tarihi gerçeklikten yoksun, adeta ‘Diriliş- Ertuğrul’ dizisi senaryosu gibi allayıp pullayarak yaratmaya çalıştıkları ‘Fetih Camii’ efsanesini kanıtlayacak bir malzeme yok. Selçuklu Sultanları bugünün idarecilerinin anlatmaya çalıştıkları gibi öyle ulvi bir amaçla şehri fethetmemişler. Bilakis, İskenderiye ve Antalya arasında ticaret yapan tüccarların Frenkler tarafından rahatsız edilmeleri üzerine başlayan tamamen seküler ve gündelik hayatın doğal akışına uygun bir sosyo-ekonomik ganimet elde etme girişimi. Antalya’nın bu fetihten kısa bir süre sonra çıkan bir ayaklanmanın ardından yeniden Latinlerin eline geçmesi ve 1216’da bu kez de I. İzzettin Keykavus tarafından yeniden fethedilmesinde de buna benzer bir bilgiye rastlanmıyor. Her iki fethin ardından kuşatmalar sırasında tahrip olan kentin yapıları onarılıyor ve yeniden görevliler atanıp dönemin anlayışı gereği yeni fetihlere ve iktidar çatışmalarına doğru yelken açılıyor.

TARİHİ ÇARPITARAK BUGÜNÜN EGEMENLERİNE HOŞ GÖRÜNME ÇABASI

Tarihi çarpıtarak bugünün egemenlerinin hoşuna gidecek ve güncel siyasete sosyal malzeme üretecek şekilde geçmişin ayarlarıyla oynamak olsa olsa büyük toplumsal felaketler getirir. Yalan üzerine bina edilen hiç bir yapı gelecekte gerçekliğin sınavından geçememiştir.

KESİK MİNARENİN FETİH CAMİİ OLDUĞU BİLGİSİNİN KAYNAĞI VAR MI?

1240’ta yaşanan Babai İsyanı’nın ardından iktidarı sarsılan Selçuklu’nun 1243’te Sivas Kösedağ’da Moğol Ordusu’na yenilmesiyle başlayan çöküş sürecinde uçlardaki Türkmenlerden oluşan beylikler Anadolu’yu ayakta tutma mücadelesi verirken Antalya’yı da sırasıyla Hamidoğulları ve Karamanoğulları yönetti. Kentteki tarihi yapıların önemli bir kısmı bu döneme aittir. Antalya’nın 14. Yüzyılın sonlarında Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı’nın eline geçmesinden sonraki yıllarda II. Bayezid’in oğullarından Şehzade Korkut’un taht kavgaları ve ölüm korkusuyla geçen yaşamının bir dönemine tanıklık eden Antalya’daki tarihi ibadethane, bu dönemde sonra Korkut’un adıyla da anılmaya başlamış. Bu dönemin kaynaklarında da söz konusu caminin bir fetih simgesi olarak gösterilebileceği bir kayıt ve atıf bulunmuyor…

RESTORASYON ŞENTİYESİNDE EZAN ŞOVU YAPILDI

Peki bu günün idarecileri neden kraldan çok kralcı kesilerek sanal bir tarih yaratmaya ve uydurulan bu tarihe kamuoyunu da inandırmaya çalışıyorlar? Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber bu konuda işin dosunun epeyce kaçırıldığını gösteriyor. Restore edilen ve tarihi dokusu tahrip edilen Kesik Minare’yi konu alan 17 Mayıs 2019 tarihli AA’nın haberi, “Fethin simgesi camide 123 yıl sonra ilk ezan okundu” başlığını taşıyor. Devamında ise özetle şu ifadelere yer veriliyor:

EZAN SESİYLE GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR

“Antalya’nın fethinin simgelerinden olarak kabul edilen, 1896 yılında çıkan yangından beri harabe haldeki Şehzade Korkut Camisi’nde 123 yıl sonra ilk defa ezan okundu. Antalya’da Selçuklu ve Osmanlı uygarlığının damgasını vurduğu kentin merkezindeki Kaleiçi’ndeki cami, Selçukluların Antalya’yı fethiyle aynı dönemde yapıldığı için ‘fethin sembolü’ oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ön ayak olmasıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğünce camide geçen yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması başladı. Caminin ‘Kesik Minare’ olarak anılmasına neden olan minaresi, aslına sadık kalınarak yenilendi. Her geçen gün heybeti daha fazla ortaya çıkan camide minarenin tamamlanmasıyla 123 yıl sonra il ezanı bu cuma sabah namazında, Muratpaşa Camii’nin baş imamı hatibi Engin Şahin çıplak sesle mikrofonsuz okudu. AA ekibinin özel olarak canlı yayınladığı bu tarihi ana tanıklık etmek için minarenin dibine kadar gelen civarda yaşayanlar ezan sesiyle gözyaşlarını tutamadı.

‘ANTALYALILAR UZUN SÜREDİR EZANIN HASRETİNİ ÇEKİYORLARDI’

Ezanın okunmasının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan dua etti. Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar da restorasyon alanından ezanı dinledi. Müftü Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 123 yıldır kapalı olan, ezan okunmayan harabe vaziyetteki Şehzade Korkut Camisi’nde sabah namazında ilk ezanı okumanın kendilerine nasip olduğunu söyledi. Bu durumun gururunu yaşadıklarını anlatan Artan, şunları belirtti: ‘Bu cami Antalya’nın fetih camisi. Antalya ilk defa Müslümanların eline geçtikten sonra bu camide hutbe okunmuş, ezan okunmuş. Antalyalılar uzun süredir bu ezanın hasretini çekiyordu. Antalya’mız bu caminin yeniden ibadete açılması için hep gayret gösterdi. Valimizin gayretleri, vakıflar bölge müdürümüzün çalışmaları ile restorasyon çalışmaları devam ediyor. Artık bu camiden günde 5 vakit ezan okunacak. Kaleiçi’nden bize ezanı duyamadıkları yönünde vatandaşlardan talepler geliyordu. Vatandaşların bu taleplerini karşılamak adına restorasyon çalışması bitmeden ezan okumaya başladık. İnşallah gelecek yıl ramazan ayında burada cemaatle namaz kılmayı istiyoruz. Camilerin memleketin tapusu olduğuna dikkati çeken Artan, ‘Camiler o bölgenin Müslüman olduğunu gösteren en önemli işarettir. Camilerin harabe bir şekilde olması, kapaması ecdadımıza karşı büyük saygısızlıktır. Ecdadımıza karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Bu cami restorasyon yapılıp ibadete açılmasıyla o mahzun halinden kurtulacaktır.’ diye konuştu.

RESTORASYONA 15 TEMMUZ ETİKETİ

Davudi sesiyle Antalya’da tanınan imam hatip Engin Şahin ise, 123 yıl sonra ilk ezanı okuyan müezzin olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye’de ilk salanın Antalya’da verildiğini anlatan Şahin, ‘İlk salayı merkezi sistemden ben vermiştim. 123 yıl sonra fetih camimizde ezan okumak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. İlk defa bu kadar ayaklarım titreyerek ezan okudum. Çıplak sesle ezan okumanın da mutluluğu vardı.’ dedi.”

KENTİ FETHEDEN SELÇUKLULAR BİLE BÖYLE KABA PROPAGANDA YAPMADI

Anadolu Ajansı ve TRT’nin canlı yayınladığı bu hamaset propagandası, AKP’li yılların ülke tarihine geçecek türden ayrıntılar içeriyor. Selçukluların ya da Beylikler dönemi ve Osmanlıların Antalya’yı ele geçirmelerinde bile böylesi bir hasetle Müslüman bir ülkenin Müslüman bir kentinde bu türden bir kaba propaganda görülmüş değil. İşgal altında bir kent kurtulmuş da 123 yıl sonra ilk kez ezan sesi duyulmuş sanki. Kökleri Helenistik döneme dayanan tarihi bir yapının restorasyonunu 15 Temmuz gecesi okunan sala ile harmanlayarak üstelik de kamu parasıyla ve kamuya ait haber kanallarından Müslüman’a Müslüman, Türk’e Türk propagandası yapmak görülmüş bir ucuzluk değildir. Kültür mirasının tüm dünyanın ortak varlığı olarak görüldüğü bir dönemde Antalya gibi bir dünya kentini yöneten devletin valisi başta olmak üzere ilgili kamu yetkililerinin bakış açısı ve tavırları adına “ecdat” dedikleri Osmanlı’nın bile gerisindedir ve utanç vericidir. Üstelik bu utanç sokağa da yansımış durumdadır…

KESİK MİNARE SOKAĞINDAKİ HALK NE DÜŞÜNÜYOR?

Antalya’da uzun süredir tartışma konusu olan Kesik Minare’nin restorasyonuyla ilgili meslek odaları, kamu kurumu yöneticileri ve kentin kanaat önderleri konuşup fikrini söyledi. Ancak bugüne kadar tartışma konusu olan tarihi yapıyla iç içe yaşayan Kesik Minare Sokağı’nın sakinlerinin sesi çok duyulmadı. Biz de bu konuda onların ne düşündüğünü merak edip teybimizi uzattık. Her gün binlerce insanın geçtiği, fotoğraf çekip alışveriş yaptığı sokağın esnafları sanat tarihçisi ya da mimar değiller ancak Kesik Minare’nin yaşadığı sürecin en iyi tanıkları onlar.

‘TURİZMİ BALTALADILAR, MAHVETTİLER’

Sokakta 26 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Nusret Aydın, Kesik Minarenin restorasyondan sonraki halini görenlerin “yazık oldu” diyerek beddua ettiklerini söyleyerek başlıyor söze. Tarihi yapının sadece sokağın değil, Antalya’nın simgesi olduğunu dile getiren Aydın, kendisinin de halen şokta olduğunun altını çizerek, duygularını şöyle özetliyor: “Restorasyonu gören bir tek kişi bile onaylamıyor. Allah için bir kişi bile iyi bir şey yaptılar demiyor. Gerçekten yazık ettiler. Turizmi baltaladılar, mahvettiler. Sokak resmen bitti. Eskiden turistler gelip burada fotoğraf çekerdi, şimdi rehberler geliyor ve bir şey anlatamadan çekip gidiyor. Neyini anlatacak ki?”

‘ESKİDEN HER GELEN KESİK MİNAREYİ SORARDI, BİTTİ ARTIK HER ŞEY’

Sokakta konuştuğumuz bir diğer esnaf olan Bayram Şen’in düşüncesi ise kısa ve net: “Eskiden her gelen Kesik Minare’yi sorardı. Şimdi bir şey soran yok. Bitti artık her şey…”

‘KALEİÇİNDEKİ CAMİLERDE CEMAAT YOK’

Kesik Minare’nin bulunduğu sokakta dolaşırken bir yandan esnaflarla sohbet ediyor bir yandan da burada ezan sesinin duyulmadığını ve cami eksikliği olduğunu iddia eden yetkililerin açıklamalarını soruyoruz. 25 yıldır Kaleiçi’nde esnaflık yaptığını söyleyen Ali Yumuşak yanıtlıyor sorumuzu: “Kaleiçi’nde tam 9 tane cami var. Bu (Kesik Minare), onuncusu. İnanın biz de camiye gidiyoruz. Camiye karşı değiliz. Şurada Sultan Alaaddin Camii var, bir de Kale Kapısındaki (Tekelioğlu Cami) var; bu ikisi hariç gerisi boş. Cemaat yok yani. Bunu hangi akla hizmetle yaptılar bilmiyorum. Tabii ki tarihi yapılar harap olup gitmesin, restore edilsinler ama şu anda gelenler bakıyor bu caminin tarihi bir yapı olduğunu anlamıyorlar. Yeni bir cami sanıyorlar. Ben bu sonuçtan memnun olan hiç kimseyi görmedim. Bakın şu minarenin ortasında kullandıkları taş, şimdilerde yeni yapılan apartmanların bahçe duvarında kullanılıyor. Bakın oraya koymuşlar. Aslında bu utanç verici bir şey yani. İnşallah geriye kalan kısmı da bu şekilde olmaz. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu yapı müze olarak kullanılmalı.”

‘NE ARIYORSUNUZ? BURADA HEYKELLER, MEZARLAR BULUNDU’

Kesik Minare’nin dibinde Kaleiçi’nin eski sakinlerinden biri olan Pala Dayı lakaplı Mustafa Ağırnaslı ile konuşuyoruz. Sokağın da Kesik Minare’nin de geçmişini iyi bilenlerden biri olan Ağırnaslı, “Ben Mimar Sinan’ın köyündenim ve bununla gurur duyuyorum. Şimdilerde emekliyim, yiyip içip geziyorum. 1979’dan beri burada yaşıyorum. Ben bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada eskiden turistler geliyordu, yapının fotoğraflarını çekiyorlardı. Burada 7-8 tane heykel bulundu, tarihi mezarlar bulundu. Mezarlar bulununca hemen bu işe döndürdüler. Ne arıyorsunuz burada? Kaleiçi’nde 3,5-4 metre zemine inerseniz bir şeyler çıkar. Bunlar bizim gözümüzle gördüğümüz şeyler. Şunları da yaptılar da kimse bir şey görmesin (Şantiye sahasının çevresindeki yüksek bariyerleri gösteriyor). Turist buraya neden geliyor? Kesik Minare’yi uzaktan eliyle gösteriyorlardı. Şimdi kaybolsa bulamazlar. Eski halini bilenler bu haliyle dalga geçiyorlar. Ben 40 senedir buradayım, bütün esnafı tanırım, şimdi insanlar kan ağlıyor. Günah. Esnafa günah.”

‘REHBERLER ŞOK İÇİNDE VE ŞAŞKINLAR’

Çocukluğundan beri Kaleiçi’nde esnaflık yaptığını söyleyen bir başka yurttaşla konuşuyoruz. Kesik Minare’nin Türkiye’de ve dünyada bilinen bir yapı olduğuna dikkat çekerek şöyle anlatıyor düşüncelerini: “Bu yapının çok eski bir tarihi var. Şimdi herkes kesik minarenin nasıl tamamlandığını anlamıyor. İnsanların yüzde 99’u minarenin bu haline tepki gösteriyor. Çünkü ben bu minarenin dibindeyim ve herkesin tepkilerine bire bir tanık oluyorum. Tam içindeyim. Herkesin söylediğini duyuyorum. Tepkilerin bir sebebi de minarenin külahının takılmasında acele edilmiş olmasıdır. Önce tüm restorasyon bitmeliydi ve yapının önemli kısımları ortaya çıkarılmalıydı. Minarenin külahını daha sonra taksalardı insanların tepkisi belki daha az olurdu. Çünkü şu anda yapını tüm çevresi bariyerle çevrili, görünen tek yeri minaresi. Yapı tümüyle açıldığı zaman belki bu tepkiler azalır ama şu anda gören tüm turistler, rehberler şok içinde ve şaşkınlar. ‘Ben şimdi neyi anlatacağım’ diyorlar. Her yerde buna benzer minareler var ama Kesik Minare eski haliyle özelliğini koruyordu.”

‘TOPLUMSAL HAFIZA KAYBOLUYOR’

Restorasyon tartışmaların odağındaki tarihi yapının bulunduğu sokakta bar işleten Ali Yapar adlı esnaf ise yerli yabancı herkesin Kesik Minare’nin restorasyon sonrasındaki halini görünce şok yaşadığını söylüyor. Tarihi dokunun tamamen değiştiğini savunan Yapar, “Valiliğin de burada yaptığı şey yanlış. Daha önce esnafın fikri alınırken müze olacak denilmişti ama daha sonra cami olarak ibadete açılacak denildi. Burada 30 metre ötede zaten bir cami var. Bu bir nevi dayatmadır. Bundan hem turizm olumsuz etkileniyor hem de tarihi eser dokusunu kaybediyoruz. Ayrıca toplumsal hafıza kayboluyor” görüşünü dile getiriyor.

RESTORASYON ŞANTİYESİNDEN GÜNDE 5 VAKİT EZAN

Halkın parasıyla halkın tarihini bugünün iktidarının diliyle yeniden biçimlendirmeye çalışan idarecilerin bu tür tahribatlar karşısında geliştirdikleri savunma refleksleri her zaman var. Bir kentin ortak hafızasında yer eden tarihi mekânlar ve coğrafya üzerindeki keskin dönüşümlerin gerekçesi ne olursa olsun o kentin insanlarının katılımıyla ve fikirleri alınarak, makul gerekçelerle halk ikna edilerek yapılmalı. Sokaktaki insanların düşüncesi, bilimsel bir süreç olması gereken restorasyonun tamamlanmadan minareye külah takılarak şantiye sahasındaki minareden her gün 5 vakit ezan okunması bir tür propaganda ve her zaman geri tepecek ucuzlukta.

TARİHE KUMLAMA YAPIP LED İLE IŞIKLANDIRMAK YETERLİ Mİ?

Eskinin hatırasına olan saygının bizzat eskiyi ve var olanı ‘muhafaza etme’ iddiasıyla duygu sömürüsü yaparak iktidara gelen ve her gün binlerce yayın organından toplumunun üzerine bunun mağduriyetini kusarak iktidarda kalmaya çalışan bir zihniyetin geldiği nokta burası. Gördüğü bütün tarihi yapıları müteahhitlik projesi gibi ihale ederek gerekli gereksiz restore ettirip, binlerce yıllık geçmişin hatırasını ‘kumlama’ tekniğiyle tek tip bir beyaza büründürerek led ışıkların teşhir ederek ecdadın mirasına korunmuyor. Milletin parasıyla milletin hafızasını silen muhafazakarlığın hangi ecdada hizmet ettiği sorusu ise yanıtlanmayı bekliyor…

 

2315850cookie-checkMilletin parasıyla milleti şoke eden restorasyon yapanlara kim dur diyecek
Önceki haberTORBA YASA: MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR (1)- Yeni vergiler ve yeni kurtarmalar geliyor
Sonraki haberDoğaya ve tarihe karşı işlenen suçlar için özel mahkemeler kurulmalı!
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.