Yaşamı savunan avukatlar tasfiye edildi!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Türkiye’nin kritik çevre davalarına bakan 24 avukat, TBB yönetimi tarafından tasfiye edildi…

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde çalışan ve gönüllü olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çevre ve kent ihlallerine karşı açtıkları davalarla tanınan avukatlar tavsiye edildi. TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu bünyesinde çalışan 21 avukat ortak bir basın açıklaması yaptı. Artvin Cerattepe, Bergama Ovacı, Sivas Kangal, İzmir Efemçukuru, Mersin Akkuyu, Sinop İğneada gibi Türkiye’nin çevre mücadelesinin yakın tarihinde yer etmiş kritik davaları üstlenen avukatların yaptığı ortak basın açıklamasında, “Türkiye Barolar Birliği, her türlü hakkın korunmasında etkin bir duruş ve faaliyet sergilemek yükümlülüğü taşımaktadır. Şu an için etkin bir çevre hakları mücadelesi verilemiyor olmasının sebebi olan durumu yaratan şey tamamen keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmiş olmasıdır. Eski üyeleri olarak etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da şu anda hiçbir çalışma yapamaz hale getirilmiştir. Barolar Birliği, Türkiye’nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukatı grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine; 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu haliyle kurulu oluşturan meslektaşlarımızı ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir” ifadelerine yer verildi.

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak amacıyla Türkiye Barolar Birliği çatısı altında çalışmalar yürüten Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi 24 avukat TBB yönetimi tarafından tasfiye edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Adana, Artvin, Zonguldak, Bursa, Mersin, Çanakkale, Samsun ve Edirne barolarına üye çevre hukuku uzmanı avukatlar ortak bir açıklama yaparak tasfiye sürecini kamuoyu ile paylaştı.

YEDİ YIL BOYUNCA ÇEVRE İÇİN AKTİF MÜCADELE YÜRÜTÜLDÜ

79 ilin baro başkanlıklarına da seslenilen avukatların ortak açıklamasında, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve bu yöndeki hukuki kurallara işlerlik kazandırmak amacıyla kurulan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun çevre mücadelesi içinde yer alan çok sayıda avukat üyesi ile 2011 yılından 2018 Haziran’ına kadar aktif çalışma yürüttüğü belirtildi.

‘KAYNAKLARIN TOPLUMSAL İYİLİK İÇİN KULLANILMASI MÜCADELESİ’

Komisyonun eğitim, yayın, eylemli hukuki rehberlik ve avukatlık hizmetleri ile ülkenin havasının, suyunun, toprağının korunmasının yanında insanların, canlıların zehirlenmeden, hastalanmadan yaşayabilmeleri, kamusal kaynakların ortak toplumsal iyilik için kullanılabilmesi konusunda aktif bir mücadele yürüttüğünün altı çizilen açıklamada, TBB yönetiminin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyelerini tasfiye etmesiyle sonuçlanan süreç şöyle özetlendi:

NOYAN ÖZKAN ÖDÜLÜ RAFA KALDIRILDI

“Bu mücadelenin fikri bir sembolü olarak her yıl TBB yönetim kurulunca, yaşanılabilir bir çevre için verilen mücadeleleri desteklemek amacıyla, platformlara, bireylere ‘Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü’ verilmektedir. Bu ödülün geçmiş dönemlerde İzmir Barosu Başkanlığı da yapmış Avukat Noyan Özkan adına ithaf edilerek verilmiş olmasının sebebi ise meslektaşımızın sadece çevresel ve kültürel değerlerin korunması konusunda değil, en genel anlamıyla hukukun ve insan haklarının korunması konusunda da sorumluluk duyan, bu konulardaki düşünceleri, değer ölçüleri ile gelecek kuşaklara örnek teşkil eden gerçek bir aydın olmasıdır. Ne var ki bu yıl 2 Haziran 2018 günü beşinci kez verilmesi planlanan ödül töreni, TBB yönetim kurulu tarafından ertelenmiş, erteleme bilgisi 1 Haziran 2018 günü öğleden sonra sözlü olarak komisyona iletilmiş, gerekçesi hakkında daha sonra verilen bilgi ile ödül alacak kişi ve kurumlar yeniden belirlenecek denmiştir, bugüne kadar da ödül töreni yapılmamıştır.

TBB’DEN KOMİSYONA ‘YÖNERGE KURALLARINA UYULMADI’ SUÇLAMASI

TBB yönetim kurulu Eylül ayının ilk yarısında web sayfasında 7 kişilik yeni bir komisyon listesini ilan etmiştir. TBB web sitesindeki değişikliği takiben görevden alınan eski komisyon üyeleri olarak 26 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliğine bir dilekçe verilmiş, bu işlemin gerekçesi ve üyeliğe son verme kararının tebliği, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edilmiştir. Bu dilekçedeki sorularımıza da TBB yönetimince bir cevap verilmemiş, sadece üyeliğine son verilen bazı komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Bu yazıda, Türkiye Barolar Birliği’nin komisyonlar yönünden yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiği belirtilmiş, ayrıca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamında komisyonumuzun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltilmiştir.”

‘ÖDÜLLERİ KOMİSYON DEĞİL, JÜRİ BELİRLİYOR’

Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Ödüllerinin komisyonla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ödüllerin ‘ödül jürisi’ tarafından belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi: “Komisyon üyelerince hazırlanan ve TBB tarafından onaylanmış olan ödül yönergesi uyarınca, ödül Jürisini oluşturan beş kişilik heyeti: Av. Noyan Özkan’ın ailesinden bir kişi, İzmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu’nun belirleyeceği iki üye, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan sorumlu YK üyesi ile TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun belirleyeceği bir üye oluşturur. Ödülün kime verileceğini belirleyen jüri de TBB Yönetim Kurulu bir üye ile temsil edilmektedir.

TBB, KOMİSYONUN FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

TBB yönetim kurulu, yönerge uyarınca jüri toplantısına göndermesi gereken üyesini sürece uygun zaman içerisinde belirleyip göndermemiştir. TBB Yönetim Kurulu üyesi olan ve komisyonun işleyişinden sorumlu olan meslektaşımız tarafından vekâleten görevlendirme yapılarak Jüri toplantısında ödül alacak kişi ve kurumlara ilişkin kurul kararı verilmiştir. Bu kurulun kararı toplantıdan hemen sonra ve planlanan tören gününden 10 gün önce Türkiye Barolar Birliği’ne yönetim kurulunca onanması için yazılı olarak bildirilmiştir. TBB bu bildirimden sonraki süreçte ödül yönetmeliği ve teamüllere de aykırı olarak yönetim kurulu karar almamış, esasen çevre mücadelesine destek olmayı amaçlayan ödül törenini ve komisyonun faaliyetlerini fiili olarak askıya alarak etkisiz kılmıştır.”

‘24 AVUKAT ANTİDEMOKRATİK BİÇİMDE TASFİYE EDİLDİ’

Türkiye Barolar Birliği’nin her türlü hakkın korunmasında etkin bir duruş ve faaliyet sergilemek yükümlülüğünü taşıdığına vurgu yapılan çevre avukatlarının açıklamasında, şu an için etkin bir çevre hakları mücadelesi verilemiyor olmasının nedeninin ise keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmesi olduğu öne sürülerek şu ifadelere yer verildi: “Eski üyeleri olarak etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da şu anda hiç bir çalışma yapamaz hale getirilmiştir. Barolar Birliği, Türkiye’nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukatı grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu haliyle kurulu oluşturan meslektaşlarımızı ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir.

‘SORUMLULUĞUMUZU DEVRALAN MESLEKTAŞLARIMIZI İZLEYECEĞİZ’

Biz ekoloji ve kent haklarının takipçisi avukatlar olarak, önümüzdeki dönemde, ülkenin yasama faaliyetlerini, idari işlemlerini izlediğimiz ve hukuka uygunluk yönünden denetlediğimiz gibi gündemimiz olan aşağıdaki başlıklar açısından da yeni dönemde meslek örgütümüzü, meslek örgütü yöneticilerini ve sorumluluğumuzu devralan meslektaşlarımızı izleyeceğiz.

‘HALKIN YAŞAMA HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Bu sorumluluğu devralanların, tasfiye edilen komisyon çalışmalarında olduğu gibi Türkiye’nin güncel mücadele alanları olan Sivas-Kangal, Artvin-Cerattepe, Bergama-Ovacık, İzmir-Efemçukuru ve diğer yörelerdeki altın madenciliği sorunlarının muhatabı yurttaşlara, hukuki destek sunup sunmayacakları; Akkuyu’da, Sinop’ta, İğneada’da nükleer santral sorununu ve yaşama hakkı ihlallerini gündeme taşıyıp taşımayacakları, GDO konusunda ülkenin tarımsal ve biyolojik çeşitliliğini gözeten toplum kesimlerinin haklarını destekleyip desteklemeyecekleri, Yargı kararlarını dolanmak için mahkemelerin iptal ettikleri ÇED raporlarıyla sürekli yeni izinler koparan şirketlerin karşısında ülkenin çevre hakkını, merasını, suyunu, toprağını, onurunu, yaşamını savunanlarla bir arada olup olmayacaklarını; madencilik, inşaat, enerji şantiyelerinde yok olan doğanın ve insanların haklarını savunup savunmayacaklarını, iklim değişikliği konusunda bilimsel kamu politikalarının oluşmasına katkı sağlayıp sağlamayacaklarını, kent haklarını savunan planlı ve demokratik bir şehircilik için kent ve çevre davaları yoluyla karar alma süreçlerinde aktif rol alıp almayacaklarını, bugüne kadar izlenen davaları ve hukuki destekleri katlayarak arttırıp arttırmayacaklarını, hukuki izleme sorumluluğumuz gereği izleyeceğimizi, belgeleyeceğimizi ve hukuki açıdan halkın yaşama haklarını korumaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız.”

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ÇEVRE DAVALARINA BAKAN İSİMLER

TBB’nin tasfiye ettiği avukatlar, vahşi madencilikten HES ve baraj projelerine, termik ve nükleer santral projelerinden kıyı, kent ve orman yağmasına kadar Türkiye’nin dört bir yanında birçok çevre ve imar ihlallerine karşı açtıkları davalarla tanınıyor. Hukuksuz biçimde yürütülen idari işlemlere karşı açılan onlarca davada önemli hukuki kazanımlar elde eden çevre avukatlarının tasfiye edilmesi, yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren yerel halk için büyük bir moral kaybı anlamına da geliyor.

İŞTE TASFİYE EDİLEN AVUKATLAR

Ortak açıklamaya imza koyan avukatlar şu isimlerden oluşuyor: Av. Berna Babaoğlu Ulutaş (İzmir Barosu), Av. Dr. Mehmet Bülent Tokuçoğlu (Aydın Barosu), Av. Bedrettin Kalın (Artvin Barosu), Av. Cömert Uygar Erdem (Ankara Barosu), Av. M. Fevzi Özlüer (Ankara Barosu), Av. Şehrazat Mercan (İzmir Barosu), Av. Eralp Atabek(Bursa Barosu), Av. Bülent Kaçar (Edirne Barosu), Av. Cem Altıparmak (İzmir Barosu), Av. Erol Çiçek (Bursa Barosu), Av. Sevim Küçük (Mersin Barosu), Av. İsmail Hakkı Atal (Adana Barosu), Av. Ziynet Özçelik (Ankara Barosu), Av. Ş. Can Atalay (İstanbul Barosu), Av. Tuncay Koç (Antalya Barosu), Av. Ali Furkan Oğuz (Çanakkale Barosu), Av. Emre Baturay Altınok (Ankara Barosu), Av. Ali Arif Cangı (İzmir Barosu), Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu (Zonguldak Barosu), Av. Melike Özman (Samsun Barosu), Av. Coşkun Molla (Edirne Barosu).

2235690cookie-checkYaşamı savunan avukatlar tasfiye edildi!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.